Baremos

CRITERIOS DE PUNTUACIÓN

(DOG nº 245, mércores, 26 de decembro de 2012) - (DOG nº 53, vernes, 15 de marzo de 2013)

CRITERIOS PUNTOS
EXISTENCIA DE IRMÁNS NO CENTRO (No seguinte curso) (art.20)
Por un irmán (incluido o que non sexa do mesmo pai ou nai, preadoptado, adoptado, acolleito) 8
Por cada un dos seguintes irmáns 2
Para cada irmán de parto múltiple (solicitando praza no mesmo centro e dentro do área de influencia do centro) 8
TRABALLADORES DO CENTRO ESCOLAR (art. 21)
Por pais ou titores que traballen no centro 3
PROXIMIDADE DO DOMICILIO FAMILIAR OU LUGAR DE TRABALLO (art. 22)
Domicilio dentro do área de influencia do centro 6
Domicilio limítrofe ao área de influencia do centro 3
Lugar de traballo de pais ou titores dentro do área de influencia do centro 4
Lugar de traballo de pais ou titores limítrofe ao área de influencia do centro 2
RENTA  ANUAL PER CÁPITA DA FAMILIA (art. 23)
Inferior a 0,5 veces el IPREM 3
Igual ou superior a 0,5 e inferior a 0,75 2
Igual ou superior a 0,75 e inferior al IPREM 1
FAMILIA NUMEROSA (art. 24)
Categoría especial 3
Categoría xeral 2
FAMILIA MONOPARENTAL (art. 25) 2
DISCAPACIDADE igual ou superior ao 33% (puntuación máxima: 4 puntos)(art. 26)
No alumno 4
Nun dos pais ou titores 3
En cada irmán 1
CRITERIO COMPLEMENTARIO A XUÍZO DO CENTRO (art. 28)
Fillos de exalumnos de calquera Colexio ou Centro Xuvenil salesiano e alumnos trasladados de outros centros salesianos. ACREDITACIÓN: Certificado de haber estado matriculado (pai-nai) o estar (o alumno) nun colexio ou centro xuvenil. 1

 

BAREMO DE PUNTUACIÓN DE ACORDO Á RENDA PER CÁPITA

RENDA UNIDADE FAMILIAR = A suma deas casillas 435+460.

RENDA PER CÁPITA = A renda unidade familiar dividida polo número de membros da familia referidos ó 29 de febreiro de 2020.

 

El IPREM anual (referido á renda do 2018): 6.454,03 euros (12 pagas).

entre 0 – 3.227,014 3 puntos
entre 3.227,015 – 4.840,5224 2 puntos
entre 4.840,5225 – 6.454,02 1 punto
desde 6.454,03 0 puntos